(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PM5M9PRG');

Regulamin świadczenia usług

Regulaminy bywają nudne – obawiam się, że ten nie jest inny. To po prostu niesamowite, jak wiele rzeczy musi zawierać ten dokument.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Portalu i Sklepu Enterfea.com oraz Feaguild.com jest Łukasz Skotny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Entefea Łukasz Skotny (NIP: 5732686643), e-mail do korespondencji: [email protected] (zwany dalej „Administratorem”)
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu i Portalu, a także zasady członkostwa w społeczności Enterfea, zakres usług świadczonych przez Administratora oraz jego obowiązki.
 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://feaguild.com/terms-and-conditions/ (po angielsku) oraz pod adresem: https://enterfea.com/regulamin/ (po polsku). Na żądanie osoby zainteresowanej treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu.
 4. Korzystanie z dodatkowych korzyści przez członków społeczności Enterfea może regulować odrębny regulamin, o którym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Portalu.

§ 2 DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie Enterfea i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem do w zakresie bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu jej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kursy – treści edukacyjne udostępniane członkom społeczności Enterfea za pośrednictwem Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Produkt Płatny – udostępniany poprzez stronę https://feaguild.com/ kurs zakupiony odpłatnie w formule dostępu bezterminowego (dożywotnia). Produkt płatny nie obejmuje materiałów, w tym bezpłatnych kursów (Materiały).
 5. Portal – strona internetowa pod adresem: https://feaguild.com/, za pośrednictwem której Użytkownik może uzyskać dostęp do Kursów.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://feaguild.com/checkout/, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Produktu Płatnego.
 8. Sprzedawca – Enterfea Łukasz Skotny prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Płatnego, zawierana między Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.
 10. Użytkownik – Klient, który dokonał zakupu Produktu Płatnego lub Materiałów bezpłatnych i zaakceptował Regulamin. Nabycie przez Klienta Płatnego Produktu oznaczonego jako „Nonlinear FEA Masterclass” jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w społeczności Enterfea.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zawarcie Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj Produktu Płatnego, który Klient zamierza nabyć.
 12. Zasoby Enterfea – wszelkie treści udostępniane Klientom i/lub Użytkownikom przez Administratora w ramach Portalu, Sklepu, a także strony internetowej https://enterfea.com.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator jest jednocześnie dostawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm., dalej: „Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną”).
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator oraz do korzystania ze Sklepu lub Portalu oraz korzystania z praw wynikających z przynależności do społeczności Enterfea, niezbędne jest posiadanie sprzętu i systemu spełniającego następujące minimum wymagania techniczne:
  a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  b) przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą JavaScript,
  c) włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies,
  d) dostęp do Internetu,
  e) posiadanie aplikacji mogących odczytywać pliki PDF,
  f) możliwość odtwarzania plików wideo.
 4. Każdy użytkownik Sklepu lub Portalu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Zabrania się dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo lub w celu obejścia prawa, a także sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu lub Portalu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub osób trzecich, w tym w szczególności Klientów lub Użytkowników.
 5. Administrator zastrzega, że korzystanie ze Sklepu lub Portalu może wiązać się ze standardowymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet i zaleca Użytkownikom podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych do treści wiadomości składającej się na te usługi, w szczególności poprzez zastosowanie technik kryptograficznych odpowiednich do charakterystyki świadczonych usług. W przypadku planowanych przerw, aktualizacji lub w innych podobnych przypadkach Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez ogólne ogłoszenie o tym fakcie w Sklepie lub Portalu.
 6. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdym czasie cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 8. Usługa dostępu do funkcjonalności Sklepu świadczona jest nieodpłatnie. Nabywanie płatnych Produktów dostępnych w Sklepie odbywa się za opłatą.
 9. Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu i Portalu Administrator zapewnia:
  a) możliwość nabycia Produktów Płatnych, a także Materiałów bezpłatnych
  b) usługi przesyłania zamówionych informacji handlowych („Newsletter”).
 10. W celu skorzystania z usług określonych w ust. 9 powyżej należy podać swój adres e-mail w przewidzianym do tego celu formularzu i nacisnąć odpowiedni przycisk: „Odbierz darmowy kurs” lub „Zapisz się na Newsletter” lub równoznaczny. Usługa Newsletter świadczona jest do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody poprzez naciśnięcie linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w wiadomości e-mail przesłanej w ramach Newslettera.
 11. Postanowienia § 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną, przy czym termin na złożenie reklamacji liczy się od chwili zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. SPOŁECZNOŚĆ ENTERFEA

 1. Członkostwo w Społeczności Enterfea uprawnia do:
  a) dostęp do Portalu i możliwość korzystania z dostępnych w nim Kursów, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu,
  b) dostęp do zamkniętej grupy w postaci Forum w Portalu,
  c) dostęp do sesji na żywo organizowanych raz na 2 tygodnie poprzez platformę Zoom (dane o spotkaniach: https://feaguild.com/courses/guild-meeting/)
  d) udział w grywalizacji dostępnej w ramach Kursu lub w ramach Portalu,
  e) korzystania z korzyści oferowanych przez Administratora, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 2. Możliwość skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. b, c, d powyżej, mają wyłącznie Użytkownicy, którzy wykupili Kurs „Nieliniowy MES Masterclass”, przez rok od daty zakupu kursu.
 3. Warunkiem przynależności do społeczności Enterfea jest posiadanie Kursu „Nieliniowy MES Masterclass” oraz akceptacja Regulaminu.
 4. Dostęp do Portalu następuje po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości e-mail przesłanej po zakupie Kursu.
 5. Dostęp do społeczności Enterfea uzyskuje się po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail przesłanej po zakupie Kursu „Nieliniowy MES Masterclass”.
 6. Usługę grupy zamkniętej dla społeczności Enterfea prowadzi Administrator. Dostęp do forum zapewniany jest w ramach funkcjonalności Portalu.
 7. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania materiałów i treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach forum grupy społecznościowej Enterfea, a także podczas spotkań na żywo za pośrednictwem platformy Zoom.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z forum społeczności Enterfea z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów i zasad netykiety, a także z poszanowaniem praw, w tym dobrego imienia innych Użytkowników oraz Administratora, a nadto w sposób nie narusza sprawnego funkcjonowania Portalu.
 9. Zabrania się udostępniania przez Użytkowników w ramach społeczności Enterfea materiałów lub treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności treści uznanych za obraźliwe, nawołujących do przemocy, treści rasistowskich lub treści dyskryminujących ze względu na wiek, płeć , orientacji lub w jakikolwiek inny sposób.
 10. W przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności dostępnych w ramach społeczności w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 7 lub 8 niniejszego paragrafu, Administrator ma prawo do natychmiastowego zawieszenia Użytkownika w społeczności Enterfea, ograniczenia jego dostępu do forum i spotkań na żywo, a w przypadku nieusunięcia przez Użytkownika naruszeń – pomimo uprzedniego wezwania Administratora ich usunięcia, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Użytkownika), w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 24 godziny – Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika z grupy, jak również z Portalu oraz zablokować mu dostęp do Kursy i społeczność Enterfea, bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Użytkownika.
 11. Administrator poinformuje Użytkownika o skorzystaniu z uprawnień określonych w ust. 8 powyżej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Użytkownika.

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z KURSU I PORTALU

 1. Nabycie danego Kursu przez Użytkownika umożliwia mu dostęp do tego Kursu za pośrednictwem Portalu.
 2. Z chwilą zakupu Produktu Płatnego dla Użytkownika, w Portalu automatycznie tworzone jest Konto Użytkownika. Zasady dostępu do konta są komunikowane Użytkownikowi w wiadomości e-mail wysyłanej do Użytkownika na adres podany podczas nabycia Produktu Płatnego.
 3. W celu rozpoczęcia korzystania z Kursu będącego Produktem Płatnym Użytkownik powinien zalogować się na swoje Konto Użytkownika w Portalu pod adresem https://feaguild.com/, podając swoją Nazwę Użytkownika (która może być również adres e-mail) oraz Hasło. Nazwę Użytkownika i Hasło Użytkownika może zmienić Użytkownik w swoim Profilu w Koncie Użytkownika.
 4. W przypadku zakupu bezpłatnego Materiału, do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem do treści dostępnych w ramach tego Materiału. Korzystanie z Materiałów bezpłatnych nie wymaga posiadania Konta Użytkownika i logowania się do Portalu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu i dostępnych w nim funkcjonalności z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów i zasad netykiety oraz z poszanowaniem praw, w tym dobrego imienia innych Użytkowników oraz Administratora, a nadto w w sposób nienaruszający sprawności funkcjonowania Portalu i jego poszczególnych funkcjonalności.
 6. Zabrania się udostępniania przez Użytkowników w ramach Portalu materiałów lub treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności treści uznanych za obraźliwe, nawołujących do przemocy, treści rasistowskich lub dyskryminujących ze względu na wiek, płeć, orientację lub w jakikolwiek inny sposób.
 7. w przypadku korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z postanowieniami § 3 ust. 4 lub § 5 ust. 5 lub § 5 ust. nie usunie naruszeń – pomimo uprzedniego wezwania Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Użytkownika) – Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika z Portalu oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do Kursów i społeczności Enterfea, bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Użytkownika.
 8. O skorzystaniu z uprawnień określonych w ust. 7 powyżej Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Użytkownika.

§ 6. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient w celu złożenia Zamówienia w Sklepie określa rodzaje Kursów, które chce zakupić, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów oraz informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie Sklepu.
 2. Treści i Usługi Cyfrowe mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub Promocji, której warunki są zamieszczone w Sklepie. Cena wskazana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, po jakiej produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich 30 dni).
 3. W przypadku udostępniania Treści i Usługi Cyfrowej w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść lub Usługa Cyfrowa jest w Cenie Promocyjnej i wskazuje Ostatnią Najniższą Cenę z ostatnich 30 dni.
 4. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu ma charakter spersonalizowany, np. ustalonej na podstawie informacji o Kliencie pozyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca przekazuje Klientowi informację o indywidualnym dopasowaniu ceny (personalizacji ceny) w Cenie Treści lub Usługi Cyfrowej na stronie Sklepu.
 5. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznawania się na stronie Sklepu z opiniami innych Klientów, Usługodawca podejmie rozsądne i proporcjonalne działania w celu weryfikacji, czy opinie te są rzetelne i zamieszczane przez osoby, które faktycznie korzystały z Treści lub Usługi Cyfrowej. Informacje o sposobie weryfikacji opinii przez Usługodawcę znajdują się na stronie: https://enterfea.com/pl/regulamin/referencje/
 6. W celu zakupu Kursów Klient przenosi je do tzw. koszyka. Koszyk jest elementem Sklepu, w którym Klient przenosi Kursy, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może przeglądać zawartość koszyka, dodawać lub usuwać Kursy oraz od razu przejść do procesu składania Zamówienia.
 7. W trakcie procesu składania Zamówienia Klient określa szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient w trakcie procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.
 8. Podany adres e-mail może być wykorzystywany wyłącznie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 9. Przyjmowanie Zamówienia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].
 10. warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienia z błędnie wypełnionymi formularzami mogą nie zostać zrealizowane.
 11. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia.
 12. Przed przyjęciem Zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o:
  a) główne cechy przedmiotu sprzedaży,
  b) łączną cenę produktów dodanych do koszyka wraz z podatkami, kosztami dostawy lub innymi kosztami (jeśli wystąpią), obliczoną zgodnie z przepisami polskiego prawa,
  c) możliwość odstąpienia od umowy.
 13. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, obowiązkiem Klienta jest weryfikacja ewentualnych zobowiązań w zakresie prawidłowego rozliczenia podatkowego zakupionych Kursów, w oparciu o przepisy prawa kraju, w którym Klient prowadzi działalność gospodarczą, w której nabył Kurs lub Kursy. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Klienta będącego przedsiębiorcą związane z nabyciem Kursu lub Kursów.
 14. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznego.
 15. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi ofertę zawarcia takiej umowy.
 16. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany wiadomością e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń dotyczących żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy.
 17. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami na poczet Umowy Sprzedaży lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.
 18. Realizacja Zamówienia na Produkt Płatny następuje poprzez udostępnienie Produktu Płatnego w Portalu.
 19. cena Produktów Płatnych podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT zgodnie z przepisami prawa polskiego. W przypadku zakupu Kursu przez Klientów spoza Polski, obowiązek rozliczenia podatku VAT lub innego podatku od sprzedaży obowiązującego w kraju nabywcy spoczywa na Kliencie dokonującym zakupu Kursu.
 20. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na łamach Sklepu oraz wykorzystywania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na cenę Kursu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
 21. Do każdego zakupu dokonywanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesłane drogą elektroniczną.
 22. Klient może dokonać zapłaty ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a) płatność kartą kredytową/debetową poprzez system elektroniczny stripe.com lub płatność systemem elektronicznym PayPal,
  b) płatność tradycyjnym przelewem bankowym

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może odstąpić poprzez odstąpienie od Umowy Sprzedaży Produktu Płatnego zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail:[email protected].
 2. Wszelkie zwroty wynikające z pkt. 1 zostaną dokonane przez Administratora najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził żądanie zwrotu w inny sposób, a Administrator może bez nadmiernych trudności i dodatkowych kosztów dokonać zwrotu w sposób wskazany przez Klienta. Zwrot nie wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie Klienta.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Płatny Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta przez okres 2 lat od wydania Płatnego Produktu, jeżeli ma on wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany Płatnego Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna.
 2. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 3. Konsument ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. Zgłoszenie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca usunie wadę lub wymieni Płatny Produkt na wolny od wad. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość uiszczonej ceny sprzedaży Płatnego Produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przy użyciu tego samego sposobu sposobu płatności, z którego korzysta Klient.
 5. niezadowolenie Klienta z jakości Produktu Płatnego lub treści lub materiałów udostępnionych w ramach Produktu Płatnego, a także rozbieżności pomiędzy opinią Klienta a Administratorem co do prawidłowości lub poprawności informacji podanych przez Administratora w ramach Produktu Płatnego, nie uważa się za wady Produktu Płatnego.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi, o której mowa w § 8 Regulaminu, a także inne reklamacje dotyczące działania Sklepu lub Portalu, w tym nieprawidłowości technicznych w ich działaniu, można składać listownie na adres: ul. Drzewieckiego 24. 78, 54-129 Wrocław Polska lub wysyłając e-mail na adres:[email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i aktualny adres składającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności będących podstawą reklamacji.
 3. Informacje wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu mają charakter wyłącznie informacyjny, jednakże ich nieumieszczenie w treści reklamacji może znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić jej rozpoznanie.
 4. Reklamacja zostanie rozpoznana w formie analogicznej do formy, w jakiej została złożona przez Użytkownika.
 5. Administrator poinformuje Użytkownika o sposobie rozpoznania reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Użytkownika dodatkowych informacji lub danych, Administrator zwróci się do Użytkownika, w formie w jakiej została złożona reklamacja, o uzupełnienie tych danych i rozpozna reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzupełnienia przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie uzupełni reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wezwania Administratora do uzupełnienia, Administrator niezwłocznie rozpozna reklamację na podstawie posiadanych danych i poinformuje Użytkownika o sposobie jej uznania lub odmowy uznania reklamacji, uzasadniając swoją decyzję w tym zakresie i informując o tym Użytkownika.
 6. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej składającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia bezskutecznych roszczeń na drodze sądowej.
 7. Skarżący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek może być pobrany ze strony http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsument ma dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Administratorowi przysługują autorskie prawa majątkowe, w tym prawa pokrewne, do wszystkich Zasobów. Wyłącznie Administrator jest uprawniony do udzielania wszelkich zgód, zezwoleń i upoważnień, w tym licencji na korzystanie z Zasobów.
 2. Nabycie przez Użytkownika odpłatnego Produktu, Materiału lub jakiegokolwiek innego produktu dostępnego w Sklepie lub w ramach Zasobów nie przenosi na niego majątkowych praw autorskich, prawa wykonywania i upoważniania do wykonywania praw zależnych, ani nie przenosi na niego upoważnić go do wykonywania autorskich praw osobistych do nabytego produktu.
 3. Administrator udziela każdemu posiadaczowi produktu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z nabytego produktu wyłącznie przez Użytkownika.
 4. Użytkownik nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek zmian w Zasobach bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, z wyjątkiem możliwości dodawania treści w ramach społeczności Enterfea w sposób zgodny z Regulaminem lub kierowania zapytań i dodawania komentarze na warunkach Portalu, Sklepu lub innych Zasobów. W szczególności Użytkownik nie ma prawa kopiować, powielać ani udostępniać treści zawartych w Portalu, Sklepie lub w ramach innych Zasobów, w tym w szczególności Kursów.
 5. Naruszenie przez Użytkownika zasad opisanych w ust. 4 skutkować będzie natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika z Portalu, jak również zablokowaniem dostępu Użytkownika do Portalu, Kursów oraz innych treści według uznania Administratora, bez prawo do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Użytkownika.

§ 11. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ PORTALU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na warunkach, o których mowa poniżej.
 2. zmiana Regulaminu może być spowodowana: a) koniecznością dostosowania Regulaminu do przepisów prawa b) koniecznością dostosowania Regulaminu do zalecenia, wykładni, orzeczenia, decyzji lub decyzji organu publicznego orzeczenia organu lub sądu, w zakresie, w jakim wpływają one na treść Regulaminu c) wprowadzenie nowych usług, zmiana zakresu lub charakteru usług d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług e) zmiana zakresu działalności Administratora f) inne zmiany mogące wpłynąć na zakres lub sposób świadczenia usług przez Administratora.
 3. Administrator, wprowadzając zmianę Regulaminu, zobowiązany jest poinformować o tym w Sklepie oraz na Portalu, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że konieczność ich wprowadzenia w krótszym terminie wynika z przepisów prawa, orzeczeń lub interpretacji organów administracyjnych lub sądów mających wpływ na Regulamin lub z konieczności wprowadzenia zmian technicznych w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowości świadczenia usług, a zmiany te wpływają na treść Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu realizowane są na podstawie przepisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 5. dalsze korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub uprawnień określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez tego Użytkownika na zmienioną treść Regulaminu.
 6. Administrator dokłada starań, aby dostępność Sklepu i Portalu była nieograniczona czasowo. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu prowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, a także prawo do definitywnego zakończenia ich działania, w przypadku Portalu po uprzednim powiadomieniu Użytkowników co najmniej 14 dni, w przypadku zaistnienia obiektywnie uzasadnionych przyczyn, w tym w szczególności wynikających ze zmiany obowiązującego stanu prawnego, zmiany profilu działalności lub zakończenia działalności Administratora.

§ 12. INFORMACJE O RYZYKU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Zakres usług świadczonych przez Administratora na rzecz członków społeczności Enterfea ogranicza się do udostępnienia przez Administratora zamkniętego, wstecznie moderowanego forum w ramach Portalu, weryfikacji uprawnień Użytkowników oraz umożliwienia im dostępu do usług objętych Warunki korzystania.
 2. Administrator ma prawo aktualizować, zmieniać lub usuwać materiały i wszelkie inne elementy znajdujące się na Portalu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. wszelkie materiały publikowane przez Administratora w Zasobach, w tym w szczególności Kursy dostępne w Portalu, mają charakter wyłącznie informacyjny, a Użytkownicy oraz inne osoby mające dostęp do tych materiałów korzystają z nich na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika informacji w tym wiedzy zdobytej w związku z korzystaniem z Kursów lub jakichkolwiek innych materiałów udostępnionych przez Administratora lub członków społeczności Enterfea. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji, wiedzy lub materiałów pozyskanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Kursów, Portalu lub społeczności Enterfea, w ramach pracy zawodowej Użytkownika, świadczenia usług usług przez Użytkownika, realizacji jakichkolwiek projektów lub tworzenia jakichkolwiek produktów.
 5. Członkostwo w społeczności Enterfea jest bezpłatne i dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług objętych Regulaminem.
 6. Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi jakichkolwiek rezultatów wynikających z korzystania z materiałów udostępnionych przez Administratora. Użytkownik samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania nabytych produktów.
 7. Administrator nie gwarantuje dalszego istnienia społeczności Enterfea i nie ponosi odpowiedzialności za jej rozwiązanie w przypadku likwidacji Portalu.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu i Portalu jest Łukasz Skotny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Enterfea Łukasz Skotny (NIP: 5732686643). Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka prywatności” dostępnej pod adresem: https://feaguild.com/gdpr/ (po angielsku) oraz https://enterfea.com/pl/rodo/ (po polsku)
 2. W celu uzyskania informacji na temat korzystania ze Sklepu lub Portalu lub usług świadczonych na podstawie Regulaminu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:[email protected]. Odpowiedzi zostaną udzielone w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może naruszać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku uznania, że którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumentów, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 4. Do postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a właściwość miejscową mają właściwe sądy i organy polskie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konsumentów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa europejskiego, w tym w szczególności konsument będący obywatelem państwa członkowskiego UE może żądać rozstrzygnięcia sporu przed sądem jego kraju, zgodnie z przepisami tam obowiązującymi. Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z 1980 r. nie ma zastosowania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub jakakolwiek jego część okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych działań w celu ułożenia wzajemnych praw, obowiązków i wspólnych interesów w taki sposób, aby cele określone w Programie Ramowym zostały osiągnięte w sposób zgodny z prawem i wykonalny.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami będą rozstrzygane polubownie. Użytkownik może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestnik Programu może złożyć swoją skargę na przykład za pośrednictwem unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem będącym Konsumentem, spór zostanie rozpoznany przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo według wyboru Konsumenta.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.